Đạp Đổ Đồn Lũy Của Sự Dối Trá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vả, những khí  giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí  giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”
(II Cô-rinh-tô 10:4-5)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTdf/12126_DapDoDonLuyCuaSuDoiTra-MyLinh.mp3

Bấm vào nút play ► để nghe


Share This:

3,364 views

Comments are closed.