Chớ Hầu Việc Hình Tượng

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời.”
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5)

Bấm vào một trong hai nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11460-chohauviechinhtuong

Bấm vào nút “play” để nghe:

Share This:

3,372 views

Comments are closed.