Lời Nói Đầu

Thi Thiên 34:1-2

“Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn,
Sự tôn vinh Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,
Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.”

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, Đấng đã ban cho tôi sự cứu rỗi và cho tôi được thỏa lòng sống trong ân điển của Ngài. Nguyện rằng trong những tháng ngày sắp tới, Ngài ban ơn cho tôi được thuật lại các ơn phước của Ngài đã làm ra trong đời sống của tôi. Nguyện rằng những lời chứng này, là bông trái tôn vinh Đức Chúa Trời được dâng lên từ lòng tôi, sẽ là thức hương thơm tôn vinh Danh Chúa và là những lời đem lại an ủi, khích lệ các chị em trong Chúa. Amen!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Share This:

3,434 views

Comments are closed.