Tín Đồ Bị Quỷ Nhập

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lời chứng trong bài ghi âm dưới đây chưa bao giờ được phổ biến ra ngoài vòng Hội Thánh địa phương của người làm chứng. Lý do là trong lời chứng có những chỗ khen vợ chồng người chăn bầy mà khi phổ biến ra ngoài Hội Thánh địa phương sẽ có thể gây hiểu lầm rằng người được khen muốn phổ biến để khoe khoang, tìm kiếm vinh hiển cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, với các hiện tượng quỷ nhập vào những người mang danh là tín đồ ngày càng nhiều, chúng tôi được sự cảm động để phổ biến lời chứng này nhằm mục đích kêu gọi những ai là con dân Chúa mà chưa hết lòng đầu phục Chúa để được thánh hóa và sống một nếp sống thánh khiết trong Chúa thì hãy sớm ăn năn và đầu phục Ngài. Chúng tôi cũng có ý muốn cắt đi các chỗ có lời khen ngợi cá nhân trong lời chứng nhưng qua sự cầu nguyện thì nhận được sự phán dạy của Chúa là làm như vậy thì lời chứng không còn trung thực và đây là lời Chúa khen chứ không phải loài người khen thì sao lại sợ vấp phạm? Chúa lại ban cho Lời Chúa trong Giê-rê-mi 23:28: 

“Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời Ta, hãy truyền lại lời Ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao?”

Vì thế, chúng tôi vâng theo sự thúc giục của Chúa để phổ biến lời chứng này. Chính Chúa hiểu biết lòng chúng tôi không hề muốn dùng lời chứng này để khoe khoang rằng chúng tôi được Chúa khen. Nếu chúng tôi vì sợ người ta hiểu lầm mình có ý khoe khoang mà không phổ biến lời chứng này thì vô tình chúng tôi lại phạm vào tội làm theo ý riêng, muốn giữ gìn tiếng tốt cho mình mà dấu đi một lời chứng chắc chắn sẽ đem lại sự thức tỉnh cho nhiều người.

Nguyện mọi vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm tạ sự nhân từ thương xót của Chúa đã ban cho chúng con.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
Ngày 6/12/2010

“Anh em hãy giữ, chớ từ chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được.”
(Hê-bơ-rơ 12:25)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này:
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTNf/12027_TinDoBiQuyNhap.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe


Share This:

4,909 views

Comments are closed.