Lời Chứng: Khải Tượng về Ngày Sau Rốt

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh

Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên các loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, Ta cũng đổ Thần Ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chưa đến” (Giô-ên 2:28-31).

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 lời chứng này
https://od.lk/d/MV8xNDIzNTcxOTBf/12000_KhaiTuongVeNgaySauRot.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Đọc và nghe thêm bài này: Thời Sự 2013 và các Thiên Tượng 2014-2015
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3576

Share This:

2,013 views

Comments are closed.