Sống cho Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI4MDhf/11435_SongChoChua.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Sống Vì Chúa

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa,
và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả”

(Rô-ma 14:8).

“Kính Chúa yêu người,” Ngài đã phán,
Thêm vào chớ có đoán xét ai,
Yêu thương tha thứ cùng đồng loại,
Phải sống theo gương Chúa lâu dài!

Mọi sự làm ra vì Danh Chúa,
Thật lòng giúp đỡ, kẻ sa cơ,
Hiệp chung tất cả, cùng xây dựng,
Thánh sạch vui tươi, đến tôn thờ!

Lời Chúa phải nên, luôn ghi nhớ,
Hằng ngày thực hiện, chớ quên đi,
Kính Ngài, ta quyết trọn tâm trí,
Tất cả sống vì Chúa Toàn tri!

Tiểu Minh Ngọc


Sống cho Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống,
cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết,
vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa,
và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả”
(Rô-ma 14:7-8).

Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, đã dạy cho Hội Thánh rằng, con dân Chúa sống là sống cho Chúa chứ không vì chính mình mà sống. Thế nhưng, ngày nay có bao nhiêu con dân Chúa hiểu và vâng theo mạng lịnh này? Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8), mà sao Hội Thánh của Chúa ngày nay không có năng lực như thuở ban đầu? Phải chăng, câu trả lời chính là, bởi vì ngày nay không có bao nhiêu con dân Chúa hiểu và thi hành mệnh lệnh: “Sống là sống cho Chúa, chứ không phải vì chính mình mà sống?”

Sống cho Chúa” là giáo lý căn bản và quan trọng nhất cho nếp sống Đạo mà mỗi một con dân Chúa phải được truyền cho và giảng giải cho, ngay từ bước đầu đi theo Chúa.

Khi suy ngẫm về ý nghĩa của sự “sống cho Chúa,” tôi học được các điều sau đây:

 • Sống cho Chúa” là một mạng lịnh của Đức Thánh Linh mà tôi phải tiếp nhận và thi hành, không phải là một sự tùy ý chọn lựa, có cũng được, không có cũng không sao. Tôi phải hết lòng thi hành mạng lịnh này, không thắc mắc, không chần chừ, không để cho Chúa phải phán hỏi tôi: “Sao ngươi gọi Ta, Chúa! Chúa! Mà không làm theo lời Ta phán” (Lu-ca 6:46)?

 • Sống cho Chúa” là bắt đầu ngay từ giây phút tôi thật lòng ăn năn tội, thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, và thật lòng cam kết đi theo Ngài.

 • Sống cho Chúa” là mục đích của sự tôi được cứu rỗi. Chúa cứu tôi để tôi có thể sống cho Ngài, chứ không phải để tôi thoát khỏi hình phạt về những tội lỗi do tôi làm ra và tôi cứ tiếp tục sống trong tội, theo ý muốn của mình.

 • Sống cho Chúa” là tôi có thể nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, bởi lòng ăn năn thống hối tội lỗi của mình, và bởi hoàn toàn tin cậy nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để nhận được sự tha tội và sự làm cho sạch tội, mà không phải làm một điều gì khác.

  Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, để cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

 • “Sống cho Chúa” tức là đi theo Chúa, là đáp lại tiếng gọi tha thiết của Ngài: “Hãy theo Ta!” Tuy nhiên, để có thể đi theo Chúa thì tôi phải đáp ứng điều kiện do chính Chúa đặt ra:

  Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu-ca 9:23).

Nếu có ai đến theo Ta, mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14:26).

 • “Sống cho Chúa” là tôi luôn biết ơn Chúa, cảm tạ về mọi ơn phước Chúa đã ban cho tôi trong cuộc sống, và nhớ đến những điều tốt đẹp nhất mà người khác đã làm cho.

  “Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Êphêsô 1:3).

  Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở” (Phi-líp 1:3-4).

 • “Sống cho Chúa”là suy nghĩ đến những điều gì làm đẹp lòng Chúa, và bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

  “Bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công bình, điều gì thánh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì có tiếng tốt, điều gì có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

“Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22).

 • “Sống cho chúa” lànói ra những lời làm Chúa vui, giúp ích cho người nghe đến, và lời nói phải đúng lúc, đúng người. Không nói những lời gian dâm, ô uế, tham lam, tục tỉu, giễu cợt, giả bộ, tầm phào.

“Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; Và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao” (Châm ngôn15:23).

“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

“Chớ nói lời tục tĩu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp vương quốc của Đấng Christ là Thiên Chúa” (Ê-phê-sô 5:3-4).

 • “Sống cho Chúa” là Làm ra những gì đem lại ích lợi cho người khác, làm gương tốt cho người khác, chiếu ra sự yêu thương, thánh khiết, và công bình của Đức Chúa Trời.

Mọi sự đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt(I Cô-rinh-tô 10:23-24).

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 ).

 • Sống cho Chúa” là tôi tự nguyện đặt mình làm nô lệ cho Chúa để Ngài dùng tôi theo ý muốn của Ngài. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, và tôi sẽ hết lòng, hết sức để làm tròn bất cứ điều gì Ngài muốn tôi làm, trước hết là Mười Điều Răn và mọi điều Chúa muốn đã được ghi lại rất rõ ràng trong Thánh Kinh.

  “Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi” (Rô-ma 6:17-18).

 • “Sống cho Chúa” là việc gì tôi cũng phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa, từ sự chăm sóc bản thân tôi, từ vệ sinh thân thể cho đến sức khỏe… tất cả đều phải thực sự hết lòng mà làm như tôi đang chăm sóc Chúa, khi Ngài ở trong thân thể xác thịt, đi lại giữa loài người.

  “Bất cứ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).

 • “Sống Cho Chúa” là tôi không thể tỏ ra thái độ hách dịch, tự cao, tự đại, xem người khác không ra gì, cho dù đó là con cháu trong gia đình, hay là một nhân viên dưới quyền của tôi trong thứ bậc của xã hội. Cho nên, khi tôi yêu cầu nhân viên dưới quyền hay con cái trong nhà làm một điều gì đó, thì tôi phải nhỏ nhẹ, dịu dàng yêu cầu như tôi đang xin chính Chúa làm giúp cho tôi việc đó.

  Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3).

 • Sống cho Chúa” là yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa tha thứ, rao giảng Tin lành khắp nơi, để đem tội nhân đến với sự cứu rỗi của Ngài.

  Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài(I Giăng 4:19).

Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 5:2).

 • “Sống cho Chúa” là không còn tôi muốn nữa mà là mọi ý muốn của tôi đều y theo ý muốn của Chúa, như Ngài đã bày tỏ trong Thánh Kinh, để tôi có thể làm như Chúa làm.

Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa tôi; NguyệnThần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng” (Thi-Thiên 143:10).

Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12).

 • Sống cho Chúa” chính là phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời dùng, để khiến tôi trở nên giống như hình bóng của Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.

  Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, để cho Con này được làm Con cả ở giữa nhiều anh em (Rô-ma 8:29).

  Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).

 • “Sống cho Chúa” tức là thờ phượng Đức Chúa Trời theo lẽ thật của Lời Chúa bởi sự nhận thức của tâm thần tôi.

  Nhưng giờ gần đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy (Giăng 4:23-24).

 • Sống cho Chúa” là sống thật trọn vẹn, mọi ý nghĩ, hành vi, cử chỉ, thái độ, lời nói và việc làm của tôi mỗi ngày trong mọi nơi, mọi lúc theo Lời Chúa để khi tôi ra khỏi cuộc đời này, mọi người quen biết tôi sẽ mở miệng nói lời tôn xưng danh Chúa, vì thấy được sự yêu thương, thánh khiết, và công bình của Chúa chiếu sáng qua tôi.

  Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời(I Cô-rinh-tô 10: 31-32).

  Lạy Cha chúng con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những lẽ thật này, để con hiểu được thế nào là “Sống cho Chúa.” Nguyện ĐứcThánh Linh dạy dỗ, thêm đức tin mạnh mẽ cho Hội Thánh, để con dân Chúa hiểu và làm theo mệnh lệnh trong Thánh Kinh: “sống là cho Chúa, chứ không phải vì chính mình mà sống.” Qua đó, đời sống con dân Chúa ngày càng tốt đẹp, làm vinh hiển danh Chúa, và sự hầu việc chúa được kết quả, đưa dắt nhiều người khác đến với Chúa.

  Bước sang một năm mới, Cầu xin Cha ban sức mới cho Hội Thánh đầy dẫy năng lực của Cha, để có thể sống cho Chúa và sống trung tín cho đến khi Cứu Chúa Jesus Christ của chúng con trở lại, đem chúng con ra khỏi cuộc đời này. Con cảm tạ ơn Cha! A-men!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
www.phunu.timhieutinlanh.net
19/03/2013

Share This:

3,270 views

Comments are closed.