Chết cho Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDI5ODFf/11437_ChetChoChua.mp3

Bấm vào nút “play” ► để nghe:


 

Chết cho Chúa

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi
và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.”
(Rô-ma 6:11)

“Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.”
(Rô-ma 14:8)

 

Trong thế gian có những người sẵn sàng chết cho một lý tưởng, chết cho những người thân yêu của mình, chết cho những người công chính hoặc ngay lành. Thánh Kinh xác định rằng:

Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dể thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành” (Rô-ma 5:7).

Thánh Kinh ca ngợi tình yêu được thể hiện qua sự chết vì bạn hữu:

Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn là một người phó sự sống mình cho các bạn hữu mình” Giăng 15:13).

Tất cả những hành động quên mình, hy sinh cho lý tưởng hoặc cho người khác đó, đều đáng cho chúng ta thán phục.

Tuy nhiên, nếu những người làm ra các hành động đó không trước hết chết cho Chúa và sống cho Chúa, thì các việc làm đó đều trở thành vô nghĩa đối với chính họ, vì chúng không cứu được họ khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Họ vẫn bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi hết thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi” (Ê-sai 64:6).

Trước khi có thể sống cho Chúa thì một người phải “chết cho Chúa” Bởi vì, sống cho Chúa là sống một đời sống do chính Chúa tái sinh và ban cho năng lực của sự sống; nhưng nếu chưa chết cho Chúa thì không thể được tái sinh. Nếu một người chưa được tái sinh thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

“Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói với ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Linh mà sinh, thì không được vào Vương Quốc Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5).

“Tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót lớn khiến chúng ta được tái sinh, để chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” ( I Phi-e-rơ1:3).

“Chết cho Chúa” Trước hết là chết đi bản ngã tội lỗi của chính mình, tức là sự ưa muốn thỏa mãn tất cả những gì xác thịt đòi hỏi, bất chấp điều răn và luật pháp của Chúa. Chúa ban cho chúng ta năng lực để chúng ta làm chết đi bản ngã tội lỗi của chúng ta; nhưng chúng ta phải tự mình bằng lòng để cho bản ngã tội lỗi của mình chết đi.

“Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi” (Rô-ma 6:7).

“Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu.” (I Giăng 3: 8)

“Thật thế, nếu tôi lập lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép.Bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp, để sống cho Thiên Chúa” (Ga-la-ti 2: 8-9).

Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng vương quyền của Thiên Chúa” (Ga-la-ti 5:19-21)

“Chết cho Chúa” Là khi chúng ta thật lòng muốn từ bỏ tội lỗi, để sống thánh khiết theo Lời Chúa, là chúng ta chọn “chết cho Chúa, và lập tức, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ tái sinh chúng ta thành một người mới trong Đức Chúa Jesus Christ, được tràn đầy Thánh Linh, để chúng ta có năng lực và lòng khao khát “trở nên trọn vẹn như Cha chúng ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:48).

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17)

“Ai sinh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Ngài ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sinh bởi Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:9).

“Chết cho Chúa” Là khi đã chết về thuộc linh như vậy thì chúng ta mới có thể chết cho Chúa về thuộc thể. Chết cho Chúa về thuộc thể là để cho Chúa toàn quyền sử dụng thân thể của mình; cho dù có phải bị đánh đập, tù đầy, đau yếu, bịnh tật, và phải chết, miễn sao danh Chúa được tôn cao và sự thương khó của mình làm lợi cho Hội Thánh của Chúa, đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người.

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).

Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jesus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jesus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Jesus mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jesus cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 4:10-11).

“Chết cho Chúa” Nghĩa là chết đi con người cũ sống lại con người mới, đã lột bỏ bản tánh cũ, có một bản tính mới và mục đích mới, là người sống nếp sống mới trong Chúa.

“Mặc lấy người mới, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết, theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy” (Cô-lô-se 3:10).

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-temtrong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” (Rô-ma 6:4)

Khi một người hoàn toàn được đổi mới, tức là đời sống đã được thánh hóa dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì mọi lời nói, hành động, sự suy nghĩ và việc làm là làm vinh danh Chúa, giúp ích cho người. Vì vậy, mà người đó sẽ không còn có những điều như sau:

Không còn tự ái khiến dễ tức giận khi bị người khác nói động đến lỗi lầm, bởi vì:

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Không còn tự ti cho rằng mình thiếu khôn ngoan hơn người khác, bởi vì:

“ĐứcThánh Linh tức là Thần khôn ngoan và thông sáng, Thần mưu định và mạnh sức, thần hiểu biết ở với chúng ta (Ê-sai11:2)

Không còn ray rứt, băn khoăn hay mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, bởi vì:

Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9) .

Không còn cảm thấy mình là hèn kém, không được như người khác, bởi vì:

“Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, để cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Ngài” (I Cô-rinh-tô 1:27-29).

Không còn tự ti vì mình nghèo hơn người khác, bởi vì:

“Đức Chúa Jesus phán rằng: Phước cho các ngươi là những người nghèo, vì Vương Quốc Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi” (Luca 6:20)!

Không còn lo lắng cho sự sống, bởi vì:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần đã định cho tôi.Tôi được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.Tôi sẽ tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.Tôi hằng để Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, sự vinh quang tôi mừng rỡ; Xác thịt tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn;Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để người thánh của Ngài thấy sự hư nát. Ngài sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Ngài có trọn sự vui thỏa, tại bên hữu Ngài có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:5-11).

Không còn sống trong sự sợ hãi, bởi vì:

“Quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu, nhưng tình yêu trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu” (I Giăng 4: 18).

“Chết cho Chúa” Là bằng lòng từ bỏ đi những thú vui cùng với sự trông cậy nơi danh, lợi, quyền, và trí thức trong thế gian, là những sự không đem lại ích lợi cho nếp sống mới trong Chúa của chúng ta.

Có thể, tự những sự đó không phải là tội, nhưng vì yêu Chúa, muốn hết lòng sống cho Chúa mà chúng ta từ bỏ chúng để chỉ hoàn toàn trông cậy nơi Chúa, để có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, sức khỏe, và phương tiện cho sự hầu việc Chúa và giúp ích người khác.

Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (I Cô-rinh-tô 10:23-24).

Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự ham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:6-10).

Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:7-8).

Cuối cùng, “Chết cho Chúa” tức là sẵn sàng hy sinh tình cảm trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta đối với loài người, nếu phải chọn giữa sự vâng theo Lời Chúa và chìu ý người thân. Khi chúng ta chọn vâng lời Chúa, dù có phải bị cha mẹ từ bỏ, vợ chồng ly dị, con cái bỏ rơi, anh chị em xa lánh, bạn bè khinh chê… là chúng ta đã chọn đặt Chúa vào nơi tôn cao nhất trong lòng mình.

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công vụ các sứ đồ 5:29).

Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15).

“Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, Ta nói với các ngươi chẳng một người nào vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng nhận được đang bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn. và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:30).

Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn Ta thì cũng không đáng cho Ta; ai không vác thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 10:37-39).

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt.Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc sẽ đến, quyền phép,bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:35-39).

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã giúp chúng con hiểu rõ ý nghĩa của sự “chết cho Chúa,” xin ban cho chúng con luôn được đầy Thánh Linh để biết sống cho Chúa và chết cho Chúa, lúc nào cũng vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Xin Cha giúp cho chúng con bắt chước Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ mà nói rằng: “Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc gì tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi” (Phi-líp 1:20) .

“Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)!

A-men!

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
www.phunu.timhieutinlanh.net


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry.
Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn,
kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

2,639 views

Comments are closed.