Thuộc về Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8).

Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa. Lời Chúa dạy cho tôi biết rằng, khi tôi ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong tôi, thì tôi thuộc về Chúa. Hình ảnh của một nhánh nho nối liền với gốc nho, nhận lấy sức sống từ gốc nho, để sinh ra lắm trái là một hình ảnh sinh động về sự kiện tôi ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong tôi.

Tôi ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong tôi là khi tôi đón nhận, và áp dụng những lời ấy vào trong đời sống, như là sự phán dạy của Chúa dành cho chính mình. Lời Chúa Phán:

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:22-25).

Khi Chúa phán: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).

Tôi kêu cầu: “Thiên Chúa ôi! xin hãy sáng tạo trong con một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).

Khi Chúa phán: “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, thì điều đó sẽ được làm cho các ngươi” (Giăng 15:7).

Tôi đáp ứng: “Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy” (Giê-rê-mi 15:16).

Khi Chúa phán: “Hãy đi, đừng phạm tội nữa” (Giăng 8:11).

Tôi kêu cầu: “Thiên Chúa ôi! xin hãy sáng tạo trong con một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong con một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).

Khi Chúa phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (Phi-e-rơ 1:16)

Tôi chỉ nghĩ đến: “Những điều chân thật, những điều đáng tôn, những điều công bình, những điều thánh sạch, những điều đáng yêu chuộng, những điều có tiếng tốt, và những điều có nhân đức đáng khen” (Phi-líp 4:8).

Khi Chúa phán: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (I Giăng 2:15).

Tôi bèn: “Coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8).

Khi Chúa phán: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Philip 4:6)

Tôi thưa: “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự” (Phi-líp 4:13).

Khi Chúa phán: “Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn” (Ma-thi-ơ 3:8).

Tôi hành động: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi-Thiên 119:11).

Khi Chúa phán: “Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta” (Ma-thi-ơ 10:22; Mác 13:13)…

Tôi thưa rằng: “Mặc dầu xảy đến cho tôi điều gì… Dẫu Chúa có giết tôi, tôi vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:13, 15).

Khi Chúa phán: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng” (Giăng 6:67)?

Tôi thưa rằng: “Lạy Chúa, con đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời” (Giăng 6:68).

Khi Chúa phán: “Chẳng phải những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Tôi Thưa: “Hỡi Thiên Chúa, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi” (Thi-Thiên 40:80).

Khi Chúa phán: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Tôi thưa: “Tôi không lìa bỏ mệnh lệnh Chúa; Vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi” (119: 102-103)!

Khi chúng ta đón nhận và áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống, tức là chúng ta tiếp nhận Chúa vào trong thân thể của mình. Bởi vì, Lời Chúa chính là Chúa. Đó là chúng ta ở trong Chúa.

Người ở trong Chúa: Là người có Chúa làm chủ trong cuộc sống, thờ phượng Chúa bằng tinh thần và lẽ thật. Sống vâng phục theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ham mến và vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Bởi đức tin mà tiếp nhận trọn vẹn Đấng Christ vào trong đời sống mình.

Lời phán của Chúa dành cho những kẻ ở trong Ngài:

“Cho nên, hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus; vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:1-2).

“Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ngài, và Ngài ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta, là nhờ Đấng Thần Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta” (I Giăng 3:24).

“Đức Chúa Jesus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến với người và ở trong người” (Giăng 14:2).

“Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm gì được. Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy” (Giăng 15:5-6).

Lời Chúa dạy cho tôi biết rằng, thuộc về Chúa tức là sống cho Chúa và chết cho Chúa:

“Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8).

Sống cho Chúa: Tức là sống ở trong đức tin của Con Ngài, là hoàn toàn tin cậy phó thác đời sống mình trong bàn tay của Chúa. Sống nếp sống mới trong Chúa, tức là: “hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Chết cho Chúa: Là sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì danh Chúa và Tin Lành, vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Tức là phải chịu khổ và trung tín cho đến chết, thì mới nhận được mão triều thiên của sự sống, vào được Vương Quốc của Đức Chúa Trời để đồng trị với Ngài.

“Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, để cho họ cũng được sự cứu trong Đấng Christ Jesus, với sự vinh quang đời đời. Lời này chắc chắn lắm: Nếu như chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta” (II Ti-mô-thê 2:10-12).

Người thuộc về Chúa là người thật lòng ăn năn tội, hết lòng tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời.

Lời phán của Chúa dành cho những kẻ thuộc về Ngài:

“Những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi” (Ga-la-ti 5:24).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời” (III Giăng câu 11).

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời” (Giăng 8:47).

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta hành động; và Ta sẽ yêu quý chúng nó như một người yêu quý con trai mình hầu việc mình. Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Thiên Chúa và kẻ không hầu việc Ngài” (Ma-la-chi 3:16-17).

Người hầu việc Chúa là người đầu phục Chúa, nghe và làm theo y như lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn; như là những kẻ hầu bàn trong tiệc cưới Ca-Na, Ngài bảo chi thì vâng theo cả.

“Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26).

Kẻ không hầu việc Chúa là kẻ nghe Lời Chúa mà không làm theo; chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

Lời Chúa có phán:

“Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần Ta, lấy môi miệng tôn Ta, mà lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm; sự chúng nó kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho” (Ê-sai 29:13).

Là con dân Chúa, để có thể sống một đời sống đắc thắng, tràn đầy phước hạnh ở trong Chúa, chúng ta chỉ cần đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo, mọi điều răn và luật pháp, là Lời Chúa dạy, trong Thánh Kinh. Bởi vì:

“Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Cảm tạ Chúa! “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” Cho nên, tôi biết chắc tôi đã thuộc về Chúa, tôi đang ở trong Chúa. Bởi vì, tôi luôn làm theo mọi lời phán dạy của Ngài, và bởi Lời Ngài đã ấn chứng cho tôi. Thánh kinh dạy:

“Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng yêu Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (I Giăng 2:5-6).

Chúa đã làm rất nhiều điều cho chúng ta, chúng ta sẽ lấy gì báo đáp về các ơn lành mà Ngài đã làm cho chúng ta? Thật ra, Chúa chỉ muốn chúng ta làm mọi sự theo thánh ý của Chúa. Chúng ta làm vì tấm lòng tôn kính Chúa và muốn sống sao cho xứng đáng tình yêu của Chúa đã dành cho mình. Hãy tận dụng thời gian còn lại Chúa ban cho mà hết lòng sống cho Chúa, và chết cho Chúa, để được thuộc về Ngài. Đừng để ngày Chúa đến, chỉ được cứu dường như qua lửa, vì đã không hết lòng sống đẹp ý Chúa và phục vụ Ngài. Chúa là Đấng công bình, sẽ ban thưởng cho những ai có lòng tin cậy, và mong chờ Chúa trở lại.

Lời Chúa phán:

“Không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ11:6)

“Này, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải Huyền 22:12).

Nguyện xin ân điển và sự bình an ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jesus Christ chúng ta! Amen.

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
http://phunu.timhieutinlanh.net

14/06/2014

Ghi Chú

1. Đọc và nghe bài “Sống Cho Chúa” tại đây: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=378

2. Đọc và nghe bài: “Chết cho Chúa” tại đây: http://phunu.timhieutinlanh.net/?p=385

3. Phần bài viết (PDF) các bài giảng này được lưu trử tại đây:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

4. Phần ghi âm (MP3) các bài giảng này được lưu trử tại đây:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn.

Share This:

2,616 views

Comments are closed.