Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac

https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Trong thư gửi cho Hội Thánh của Chúa tại thành Phi-líp, Sứ Đồ Phao-lô đã viết một câu rất là đau lòng:

Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh quang, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (Phi-líp 3:18).

Qua câu văn của Sứ đồ Phao-lô chúng ta có thể nhận ra những điều sau đây:

Thứ nhất, điều Phao-lô viết là điều ông vẫn thường khuyên bảo, dạy dỗ trong Hội Thánh.

Thứ nhì, mặc dù ông thường xuyên khuyên bảo và dạy dỗ trong Hội Thánh về điều ấy, nhưng vẫn có nhiều người không vâng theo, cho nên, ông phải lập lại bằng cách ghi ra điều ấy trong thư.

Thứ ba, điều ấy chính là: trong Hội Thánh có nhiều người “có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ!”

Thứ tư, ông ghi lại điều này trong nước mắt!

Thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ là gì?

Chúng ta đã biết, thập tự giá của Đấng Christ tiêu biểu cho sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi của nhân loại, để Ngài cứu chuộc nhân loại ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Như vậy, thù nghịch thập tự giá tức là thù nghịch sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thánh Kinh có chép:

“Vì Tin Lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình” (Hê-bơ-rơ 4:2).

Vậy, ai là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ?

Thật ra, chỉ có những ai hiểu và tin ý nghĩa sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá mới có thể trở thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài. Vì thế, chỉ có Sa-tan, những thiên sứ phạm tội, và những tín đồ của Chúa.

Sa-tan và những thiên sứ phạm tội hiểu rất rõ và tin tuyệt đối ý nghĩa sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, dầu chúng không thể nhận sự cứu rỗi của Chúa, vì Chúa không chết chuộc tội cho chúng. Cho nên, chúng nổ lực, tìm đủ mọi cách để cám dỗ các tín đồ của Chúa, để biến họ thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài.

Những tín đồ của Chúa là những người đã được nghe rao giảng, đã được học biết về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa, và đã tin nhận sự chết của Chúa trên thập tự giá, đã được cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Người tín đồ nào của Chúa sống một nếp sống như người thế gian không tin Chúa thì người ấy trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Vì đã xem thường sự chết chuộc tội của Ngài. Thánh Kinh nói về họ như sau:

Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về thánh linh, Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sinh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sinh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và sẽ bị rủa, cuối cùng phải bị đốt” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

“Huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển, thì anh em chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao” (Hê-bơ-rơ 10:29)?

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Người thế gian không tin Chúa đương nhiên có nếp sống tội lỗi, trái điều răn, nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng họ không phải là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Bởi vì, họ không hiểu biết, không tin nhận sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đấng Christ trên thập tự giá.

Giả sử như, có một người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi, được bác sĩ điều trị nhưng vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Người đó là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ, vì đã làm vô hiệu hóa sự điều trị của bác sĩ.

Còn nếu người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi không tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ, vẫn tiếp tục hút thuốc lá, thì anh ta sẽ chết vì ung thư nhưng anh ta không phải là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ.

Ngày nay, trong Hội Thánh của Chúa, vẫn có “lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ!” Đó là, những người thích sống luông tuồng, họ tự đặt mình vào những hoàn cảnh dễ bị rơi vào cạm bẩy của Sa-tan. Vì thế, Thánh Kinh ví đời sống của họ như là chó với heo vậy!

“Chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Mỗi một Cơ-đốc nhân sau khi tin nhận Chúa, cần phải đọc Thánh Kinh và làm theo lời Chúa mỗi ngày. Có như vậy, mới thể hiện tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Chúa trong đời sống của người ấy. Nhờ đó, Chúa mới thêm sức cho, để người ấy có thể chiến thắng được mọi cám dỗ, thử thách, hoặc tội lỗi do ma quỷ mang đến trong đời sống. Lời Chúa hứa với chúng ta rằng:

Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (II Cô-rinh-tô 12:9).

“Những sự cám dỗ thử thách đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ hoặc thử thách quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Nên nhớ, Khi Đức Chúa Jesus bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng, Ngài dùng chính Lời trong Thánh Kinh để chống trả lại nó:

Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:8-10).

Là con dân Chúa, chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và cẩn thận về nếp sống Đạo của mình. Bởi vì, ngày nay có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả giảng dạy, mang các đạo lý của quỷ dữ vào trong Hội Thánh Chúa. Khiến cho nhiều người vì thiếu sự thông biết, đã tin và làm theo lời dạy của họ, mà sống một đời sống giống như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.

Lời Chúa khuyên bảo:

Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ tôn vinh Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:12).

Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe kẻo bị sai lạc chăng” (Hê-bơ-rơ 2:1).

Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, để làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh quang đáng về Ngài đời đời vô cùng! Amen

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
http://phunu.timhieutinlanh.net


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn.

Share This:

2,610 views

Comments are closed.