3,218 views

Khải Tượng: Âm Phủ

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch."
(I Giăng 3:2, 3)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,360 views

Khải Tượng: Ngày Chúa Đến

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."
(I Phi-e-rơ 3:9)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →