3,391 views

Đạp Đổ Đồn Lũy Của Sự Dối Trá

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Vả, những khí  giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí  giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ."
(II Cô-rinh-tô 10:4-5)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,582 views

Tà Linh Trong Đồ Vật

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:
Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy."

(II Cô-rinh-tô 6:17, 18)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →

3,164 views

Nghe và Làm Theo

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
"
(Ma-thi-
ơ 7:24-27)

Bấm vào đây để vào trang download

Bấm vào nút play ► để nghe

Đọc Tiếp →